fbpx

Kasutustingimused

1.Kasutustingimuste objekt ja üldsätted

1.1. Käesolevad „Helk“ internetiteenuse kasutustingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil www.helk.ee asuva „Helk“ internetiteenuse (edaspidi Helk) teenusepakkuja, kelleks on Helk OÜ (registrikood 12903248, edaspidi), ja Helk`i kasutaja (edaspidi Kasutaja) ning teenust pakkuva Kasutaja (edaspidi Teenust pakkuv Kasutaja) vahelisi Helk`i kasutamisest tulenevaid õigussuhteid ja Helk`i kasutamise üldtingimusi.

1.2. Helk internetiteenus hõlmab endas tasuta võimalust Kasutajal luua endale Helk`is isiklik kasutajakonto (edaspidi Kasutajakonto) ja luua oma Kasutajakontole profiili leht (edaspidi Profiil) teenuse pakkumiseks. , hinnata ja kommenteerida teenusi pakkuvaid Kasutajaid. Täpsem ja täielik Helk`i võimaluste loetelu ja kirjeldus on ära toodud Helk`i koduleheküljel www.helk.ee.

1.3. Ennast Kasutajaks registreerides ja Helk`i teenuseid kasutades kinnitab Kasutaja ja/või Teenust pakkuv Kasutaja, et ta on Tingimustega tutvunud ning nõustub neid täitma ja järgima. Tingimustega mittenõustuv Kasutaja ja/või Teenust pakkuv Kasutaja kohustub koheselt lõpetama Helk`i teenuste kasutamise.

1.4. Tingimuste rikkumise, kahju tekitamise ja kõigi võimalike Kasutaja ja/või Teenust pakkuva Kasutaja tegevusest tulenevate tagajärgede eest vastutab Kasutaja vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

2.Kasutajad, kasutajakontod, kasutajate õigused ja kohustused

2.1. Kasutajaks võib olla iga füüsiline isik ja Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik, kes on Helk`is Kasutajakontot registreerides kinnitanud, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub neid täitma.

2.2.Kasutajakonto on unikaalne Kasutajale eraldatud kasutajanimi koos kontole sisse logimist võimaldava salasõna ja konto juurde kuuluvate andmetega.

2.3. Igal füüsilisel isikul ja juriidilisel isikul on õigus omada Helk`is vaid ühte Kasutajakontot ning teha toiminguid vaid ühe kasutajanime all. Mitme Kasutajakonto loomine sama füüsilise või juriidilise isiku poolt on lubatud vaid Helk`iga eelneva kokkuleppe alusel.

2.4. Kasutajakonto loomisega annab Kasutaja Helk`ile õiguse pakkuda Kasutajate autentimist, sisse logimist ning külastuste ja kohaloleku kontrolli jälgimist ning Kasutajaga seonduvate andmete esiletoomist Helk`i teenustes.

2.5. Kasutaja kohustub Kasutajakontot luues ja Helk`i teenuseid kasutades avaldama Helk`ile vaid tõeseid ja korrektseid isikuandmeid ning tagama andmete ajakohasuse. Kasutaja andmete muutumisel kohustub Kasutaja sisestama Kasutajakontole või Helk`i teenustesse koheselt oma uued tõesed andmed.

2.6. Kasutaja annab Helk`ile õiguse tema poolt Helk`i sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Juhul, kui Kasutaja soovib enda isikuandmete töötlemise ja säilitamise lõpetamist, võimaldab Helk Kasutajal oma Kasutajakonto ja kõik sinna juurde kuuluvad andmed kustutada.

2.7. Kasutaja kohustub oma Kasutajakonto salasõna saladuses hoidma ja mitte avaldama seda teistele isikutele, samuti tegema kõik selleks, et kellelgi poleks ligipääsu tema salasõnale. Kahtluse või teadmise korral, et keegi peale tema enda on salasõna teada saanud, on Kasutaja kohustatud viivitamatult sellest informeerima Helk`i ning kasutusele võtma uue salasõna.

2.8. Füüsilisest isikust Kasutaja võib Helk`i teenuseid kasutada vaid isiklikku kasu või rahalist sissetulekut mittetootval mitteärilisel otstarbel, v.a juhul, kui Teenusepakkuja ja Kasutaja ei ole selles omavahel eraldi kokku leppinud.

2.9. Juriidilise isiku nimel tegutsevad Kasutajad peavad registreeruma Helk`is vastava juriidilise isiku nimel.

2.10. Kasutaja kohustub Helk`i teenuseid kasutades järgima kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid autoriõiguse alaseid seadusandlikke akte. Kasutaja ei tohi enda Kasutajakontole või Profiilile sisestada, üles laadida ega muul viisil avalikustada teiste isikute autoriõigustega kaitstud teoseid (sealhulgas fotod, tekstid jms), v.a teose autori nõusolekul. Helk`is avaldatud teostele kehtib tavapärane autoriõigus, v.a kui Kasutaja ei ole enda poolt esitatavate teoste juures otsustanud teisiti (nt Creative Commons litsentsitüübi määramine või teose kasutamise lubamine selgitava teksti näol andmete juures).

2.11. Kasutajal on õigus oma Kasutajakontole ja Profiilile üles laadida vaid .jpg formaadis faile. Kasutaja kohustub info ja andmete esitamisel lähtuma Eesti Vabariigis levinud üldkehtivatest eetika- ja moraalinormidest ning olema viisakas teiste Kasutajate suhtes.

2.12. Kasutajal on keelatud Helk`is esitatud andmete (nt fotode) otsene linkimine HTML-tag`ide abil teistele veebilehtedele, samuti oma Kasutajakontol sellise tarkvara, skriptide, programmide või muude rakenduste kasutamine, mis koormavad, häirivad või kahjustavad Helki`i serveri tööd, takistades Teenusepakkujal osutamast kvaliteetset teenust.

2.13. Kasutajal on keelatud saata teistele Kasutajatele reklaamkirju, rämpsposti, masspostitusi jms teateid, mida teised Kasutajad ei ole tellinud ega ei ole eelduslikult selle saamisest huvitatud.

2.14. Kasutajal on Helk`i teenuste kasutamisel keelatud kuritegeliku, pornograafilise, ähvardava, rõveda, solvava, teadlikult laimava või teadlikult ebaõige sisuga materjalide, andmete või kommentaaride esitamine. Helk`il on ainuõigus otsustada, millised materjalid, andmed või kommentaarid vastavad antud tingimustele, ning kustutada või blokeerida tingimustele mittevastavad materjalid, andmed või kommentaarid ilma Kasutajat sellest etteteatamata.

3. Teenus, teenusepakkuja õigused ja kohustused

3.1. Teenusepakkuja tagab mõistlikkuse piires parima ja kvaliteetse teenuse, kuid kõiki teenuseid pakutakse “nagu on” („as is“) põhimõttel oma võimaluste ja parema äranägemise raames.

3.2. Teenusepakkuja ei anna Kasutajale oma teenuste raames mingeid garantiisid. Ehkki Teenusepakkuja teeb kõik endast oleneva andmete säilimise, turvasüsteemide, teenuste käideldavuse ja andmete konfidentsiaalsuse tagamise osas, ei võta Teenusepakkuja mingit vastutust antud tegevuste ega näitajate osas. Teenusepakkuja soovitab kõigil Kasutajatel tagada ise kõigi oma andmete ja failide tagavarakoopiate olemasolu teistes süsteemides/andmekandjatel.

3.3. Teenusepakkuja ega tema koostööpartnerid ei vastuta Helk`i teenuste kasutamisest või kasutamata jätmisest Kasutajale tekkivate otseste ja kaudsete kahjude ega muude võimalike Kasutaja jaoks negatiivsete tagajärgede eest. Teenusepakkuja ei vastuta Kasutajate poolt teenustesse üleslaetud või lisatud andmete (sh fotode, tekstide jms) sisu eest ning selle eest vastutab vaid Kasutajakonto registreerinud Kasutaja.

3.5. Teenusepakkujal on õigus Kasutajalt nõuda Helk`ist selliste fotode eemaldamist, kus on kolmandat isikut kujutatud tema vaba tahte vastaselt väljaspool avalikku kohta, või teostada ise selliste fotode kustutamine või blokeerimine.

3.6. Teenusepakkujal on õigus Kasutajalt nõuda Helk`ist selliste andmete, sh tarkvara, skriptide jms eemaldamist, mis takistavad Teenusepakkujal osutamast kvaliteetset teenust või mis on teiste isikute suhtes solvav, laimav või muul viisil vastuolus Tingimustega, või teostada ise selliste andmete kustutamine.

3.9. Teenusepakkujal on õigus Helk`is piiranguteta avalikult kuvada kõikide Kasutajate nimekirja ning kõiki Kasutaja avalikke albumeid ja fotosid, samuti linkida Kasutaja poolt Helk`i sisestatud andmeid (nt fotod) Helk`i teenuste välistele veebilehtedele Helk`i tutvustavatel eesmärkidel (nt bännerid, HTML-reklaamid jms).

3.10. Teenusepakkujal on õigus luua tehnilisi võimalusi kõigi Helk`i teenustes paiknevate andmete (nt fotode) saatmiseks Helk`i teenustest väljaspool paiknevatesse teistesse veebi-, interneti- ja mobiilteenustesse ning rakendustesse, samuti kehtestada erinevaid tasusid antud võimaluste ja liideste kasutamise eest.

3.11. Teenusepakkujal on õigus pakkuda tasulisi teenuseid, millest teavitatakse Kasutajaid eraldi.

4. Tasulised teenused

4.1. Avalikku profiili omaval kasutajal on võimalik kasutada Helk´i poolt pakutavaid tasulisi teenuseid. Tasulised teenused ja tasuliste teenuste kasutamise tingimused on kirjeldatud SIIN.

5. Kasutajatingimuste muutmine, kasutajakontol olevate andmete blokeerimine või kustutamine, kasutajakonto sulgemine

5.1 Teenusepakkujal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt muuta. Muudatused hakkavad kehtima alates nende avaldamisest Helk`i koduleheküljel www.helk.ee või vastava teate Kasutajale saatmisest Helk`i sisemise teadete süsteemi kaudu.

5.2. Kui Kasutaja Tingimuste muudatusega ei nõustu, kohustub ta koheselt Helk`i teenuste kasutamise lõpetama ja enda Kasutajakonto sulgema. Teenuste edasine kasutamine tähendab nõustumist ka Tingimuste muudatustega.

5.3. Kasutajal on õigus igal tema soovitud ajahetkel lõpetada Helk`i teenuste kasutamine ja sulgeda oma Kasutajakonto.

5.4. Teenusepakkujal on õigus Kasutaja poolt Tingimuste rikkumise (sh võõra või väljamõeldud nime all Kasutajakonto registreerimisel, ebaõigete andmete esitamise, mitme Kasutajakonto omamise) korral blokeerida või kustutada Kasutajakontol olevad andmed või sulgeda Kasutajakonto tervikuna ilma sellest Kasutajat ette teatamata.

5.5. Isiku puhul, kes on varasemalt rikkunud Tingimusi ning Teenusepakkuja on sellest lähtuvalt sulgenud tema Kasutajakonto, on Teenusepakkujal õigus keelduda talle uue Kasutajakonto loomisest.

5.6. Teenusepakkujal on õigus Kasutajakonto ühepoolselt sulgeda ka juhul, kui Kasutaja ei ole Kasutajakontole 3 kuu jooksul kordagi sisse loginud ning Teenusepakkuja on Kasutaja poolt avaldatud e-postiaadressile saatnud eelnevalt teate Kasutajakonto sulgemise kavatsuste kohta ilma sellele vastust saamata.

Vajutades nupule “Registreeru” kinnitab Kasutaja, et on Tingimustest aru saanud ja aktsepteerib neid täielikult.

Tööriistaribale